Atenció a la vulnerabilitat

Dinamitzar i dotar de més contingut el Consell Municipal de Salut i Serveis Socials per fomentar el treball en xarxa amb escoles, Serveis Socials, CAP, Hospital, entitats socials i serveis d’ocupació. Amb la finalitat de conèixer bé els recursos existents i les necessitats que es detecten en el municipi.  
 

Impuls de les polítiques preventives. Creació d’un pla local d’inclusió social on es vinculi la participació de les persones en risc d’exclusió amb l'ocupació i la formació.
 

Creació d’un protocol per situacions d’urgència social.
 

Menjador social, espai d’higiene personal, canvi/rentar roba, en moments de pics de fred habilitar un espai per dormir i esmorzar.  
 

Creació d’un catàleg de  recursos socials de la zona i drets i deures dels ciutadans.
 

Casa/ pis d’acollida per situacions puntuals de maltractaments, de sense sostre, problemàtica social urgents.  
 

Lluita contra la precarització laboral en el sector de serveis (hostaleria, comerç, restauració i en el sector de les cures i atenció a les persones). Vetllar pel compliment del decret de cotització dels i les cuidadores no professionals de persones dependents.