TRANSPARÈNCIA

Realitzar una auditoria dels serveis públics. Revisar les característiques i clàusules dels contractes i convenis que obliguen a les empreses prestadores de serveis públics, i estudiar, quan s’escaigui, millores en l’eficiència de la gestió, contemplant la municipalització o la mancomunació dels serveis amb altres municipis.
 

Fer públiques les característiques i clàusules que inclouen els contractes amb empreses privades de tots els esdeveniments que se celebren a la nostra ciutat, per tal que la ciutadania conegui en tot moment i de forma fàcil i directa els compromisos que es prenen per part de l’Ajuntament de Calella així com per l’empresa privada que celebra l’esdeveniment a la nostra ciutat.  
 

Compromís de promoure mesures per regular de forma equitativa l’ocupació de la via pública per part dels privats, i garantir una bona convivència entre els interessos públics i privats a l’espai públic.