habitatge

Augmentar els recursos d’atenció de vulnerabilitat energètica on es facin auditories energètiques, tallers d’estalvi, es tramiti el bo social, la discriminació horària, es revisi el consum contractat i es capaciti a les persones per fer un bon ús dels recursos.
 

Ampliarem el parc de lloguer assequible buscant mecanismes tant per garantir la nova construcció com per mobilitzar habitatges desocupats.
 

Potenciarem els mecanismes per evitar pèrdues d’habitatge i donar el màxim de resposta en cas que es produeixin.
 

Impulsarem la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions envers l’ús de l’habitatge, tant pel que fa a edificis en mal estat com per afrontar el problema d’habitatges buits allà on sigui necessari, i també per raons d’eficiència energètica. Posarem en valor tot el parc construït minimitzant els nous desenvolupaments.